Sztuką zajmują się ci, którzy tego chcą!
... - z tego prostego założenia od wielu lat działa nasze "NEO", łącząc pasjonatów i twórców wielu dziedzin sztuki i kultury oraz tzw edukacji przez sztukę.
Sami tworzymy sztukę
... i uczymy innych tworzyć sztukę,
stając często w jej obronie jako wspólnego dorobku kulturowego.

W ramach swojej działalności organizujemy w całej Polsce wiele mniejszych lub większych eventów artystycznych, warsztatów, plenerów oraz szkoleń z zakresu wielu dziedzin działań twórczych >>
Wiele z naszych działań adresujemy do dzieci i młodzieży, a również do dorosłych. w tym osób 50+

W ramach naszych propozycji są też usługi projektowania i wykonawstwa z zakresu architektury i konserwacji zabytków >>

Promujemy Łódź,
... bo to nasze rodzime miasto, pełne wspaniałych ludzi i zabytków doby Fabrykantów XIX i XX wieku.
Od kilku lat wspieramy też >>Lewin Kłodzki i leżący koło niego przy granicy z Czechami, "nasz maleńki", nadgraniczny Kocioł, gdzie znajduje się nasza XIX wieczna >>Chata w Kotle. Wszystko to w niesamowitej Kotlinie Kłodzkiej, w okręgu Gór Stołowych i Gór Orlickich, gdzie jest mnóstwo wspaniałych zabytków z dorobku trzech wielkich kultur: Polskiej, Czeskiej i Niemieckiej. 

Nasi ludzie>>>
Dotychczasowi Patroni i Partnerzy oraz goście NEO>>>


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
The art of dealing with those who want it!
... - For the simple assumption for many years running our "NEO", combining passion and artists in many fields of art and culture and so-called education through art.
We create art
... and we teach others to create art,
becoming common in the defense of a common cultural heritage.
As part of its activities in Poland organize many smaller or larger artistic events, workshops, retreats and trainings in many areas of creative activities >>
Many of our activities addressed to children and adolescents, as well as for adults. including those in 50+
As part of our proposals are also design and manufacturing services in architecture and conservation >>
We promote Lodz,
... because this is our home town, full of wonderful people and sights Manufacturers day of the century.
For several years we have supported a  >> Lewin and lying next to him at the border with the Czech Republic, "our little" frontier boiler, where our nineteenth century  >> Cottage in the boiler. All this in an incredible Kłodzko Valley, in the county of Table Mountains and the Eagle Mountains, where there are plenty of wonderful sights of the achievements of three great cultures: Polish, Czech and German.
Our people >>>
Existing Sponsors and Partners and guests NEO >>>
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Die Kunst des Umgangs mit denen, die es wollen!
... - Für die einfache Annahme, seit vielen Jahren läuft unser "NEO", die Kombination von Leidenschaft und Künstler in vielen Bereichen der Kunst und Kultur und der sogenannten Erziehung durch die Kunst.
Wir schaffen Kunst
... und wir andere lehren, um Kunst zu schaffen,
Werden bei der Verteidigung von einem gemeinsamen kulturellen Erbe gemeinsam.
Als Teil seiner Aktivitäten in Polen zu organisieren viele kleinere oder größere künstlerische Veranstaltungen, Workshops, Retreats und Ausbildungen in vielen Bereichen der kreativen Aktivitäten >>
Viele unserer Aktivitäten gerichtet an Kinder und Jugendliche sowie für Erwachsene. einschließlich der Personen 50 +
Als Teil unserer Vorschläge sind auch Design und Manufacturing Services im Bereich Architektur und Erhaltung >>
Wir fördern Lodz,
... denn dies ist unsere Heimatstadt, voll von wunderbaren Menschen und Sehenswürdigkeiten Hersteller Tage des Jahrhunderts.
Seit mehreren Jahren haben wir ein >> Lewin unterstützt und neben ihm an der Grenze mit der Tschechischen Republik, "unsere kleinen" Kessel Grenze, wo unsere neunzehnten Jahrhunderts >> Ferienhaus im Kessel. All dies in einer unglaublichen Glatzer Tal, in der Grafschaft Table Mountains und dem Adlergebirge, wo es gibt viele wunderbare Sehenswürdigkeiten der Errungenschaften der drei großen Kulturen: Polnisch, Tschechisch und Deutsch.
Unsere Leute >>>
Bestehende Sponsoren und Partner und Gäste NEO >>>
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Umění jednání s těmi, kteří chtějí to!
... - Pro jednoduché předpokladu, po mnoho let běží naše "neo", které budou kombinovat vášeň a umělců v mnoha oblastech umění a kultury a tzv. výchova prostřednictvím umění.
Vytváříme umění
... a my učit jiné vytvořit umění,
stávat se obyčejný v obraně společného kulturního dědictví.
V rámci svých aktivit v Polsku, organizuje mnoho menších nebo větších uměleckých akcí, seminářů, školení a ustoupí v mnoha oblastech tvůrčí aktivity >>
Mnoho z našich aktivit je určena dětem a mladistvým, stejně jako pro dospělé. včetně osob 50 +
Jako součást našich návrhů jsou rovněž konstrukční a výrobní služby v architektuře a památkové >>
Podporujeme Lodž,
... protože je to náš domov město plné krásných lidí a památek výrobců den století.
Již několik let jsme podpořili  >> Lewin a leží vedle něj na hranicích s Českou republikou, "náš malý" hraniční kotel, kde se naše devatenácté století  >>  Chata v kotli. To vše v neuvěřitelném Kladské údolí, v kraji Stolových hor a Orlických hor, kde je spousta krásných památek z výsledků tří velkých kultur: polština, čeština a němčina.
Naši lidé >>>
Stávající Sponzoři a partneři a hosté NEO Zahrát >>>