Malarstwo-Painting-MALEREI-Malba-Wojciech Bednarek


 zobacz album >>> 

Malarstwo Wojciecha Bednarka


zobacz film z wernisażu >>>
wernisaż pt. "majowe impasto", 11.05.2012 >>
lub na żywo na antenie TVP Łódź, 03.02.2011:

Wojciech Bednarek Maluje na żywo obraz olejny na antenie w studio TVP Łódź, 03.02.2011, part 1

Wojciech Bednarek Maluje na żywo obraz olejny na antenie w studio TVP Łódź, 03.02.2011, part 2


18.01.2013, Studio TVP Łódź, 34 minuta programu:

Film z YouTube


Malarskie spotkania Wojciecha Bednarka, cz I: >>>

Film z YouTube


Malarskie spotkania z Wojciechem Bednarkiem, cz. II: >>>

Film z YouTube

...maluję, więc jestem... "nie" albo "pokornym" malarzem, więc nie tylko pokojowym:
        
... kilka słów o moim malarstwie:
Minęło już wiele lat, kiedy zabrałem się za pędzel i farby. Za mną kilkaset obrazów, mniejszych lub większych, w różnych technikach, przy czym "królewską" techniką pozostanie dla mnie olej na płótnie. Świetlistość tej farby i jej struktura są nie do powielenia przez inne techniki malarskie, w tym również naśladujący olej akryl.
Za mną cztery szkoły/uczelnie plastyczne/artystyczne, gdzie byłem uczniem i studentem. Za mną też wiele lat pracy, w której to ja nauczam o malarstwie, rysunku, rzeźbie, a także performance, a przy okazji o historii sztuki
Tak jak mnie uczyli starzy mistrzowie, od wielu lat jestem orędownikiem pierwszeństwa wyboru odpowiedniej kompozycji ("coś" na wzór myśli przewodniej), a potem doboru doń danej techniki i adekwatnych narzędzi. Tak też nauczam swoich adeptów, tak też oceniam prace innych artystów.
Każdemu polecam dokładne studiowanie takich mistrzów jak Kandinsky, Rembrandt czy Leonardo, bo oni "przeskoczyli" w sztuce kilkadziesiąt pokoleń.
W performance i instalacji przestrzennej moim wzorem do naśladowania był Z. Warpechowski >> (którego miałem przyjemność być przez chwilę uczniem) oraz W. Hasior >>.
Największym moim "nauczycielem", a raczej motywem jest... natura. Trzeba wpierw starać się ją zrozumieć, aby ją następnie zacząć interpretować. Ten, kto namaluje/narysuje/wyrzeźbi setki razy "na żywo" martwą naturę", pejzaż, postać modela lub modelki, może spróbować swoich sił w sztuce abstrakcji, surrealizmu czy ekspresji. Taka kolejność od rzemiosła do poszukiwania siebie jest o tyle zdrowa, że nie prowadzi na manowce i do pseudo nowoczesnego manieryzmu. Ci, którzy przejdą tą drogę, będą "wielkimi" artystami "nowoczesnymi" lub "powrócą" do natury.
Ci, którzy mówią "z marszu" o sztuce nowoczesnej, "że dziecko by tak namalowało", są dyletantami, nie rozumiejącymi podstaw sztuki. Owszem dziecko też tak namaluje, małpa ponoć też, tylko czy zrobi to świadomie i z premedytacją? - nie zrobi.
Oczywiście nie ma to związku z licznymi szarlatanami sztuki nowoczesnej, którzy pod jej płaszczykiem szukają fałszywego poklasku i profitów...
Prawdziwy artysta wg mnie, to erudyta, który łączy ekspresję wojownika, z konsekwencją hafciarki i pokorą mnicha.
Prawdziwy artysta to przede wszystkim krytyk wzgledem siebie.
Prawdziwy artysta to cwany mag, świadomie żonglujący środkami artystycznymi jak piłeczkami, które mają w konsekwencji doprowadzić widza jak po sznurku do tego "co artysta chciał powiedzieć"
Jak według mnie powstaje mentalnie obraz? ten link:
... w pewien sposób pokazuje moment malowania przez artystę obrazu, kiedy ów obraz "wpuszcza" go do siebie -, a z reguły trwa to określony czas, w danym tylko momencie i jeden jedyny raz
Coś jest "magicznego" w nadawaniu kawałkowi lnianej szmaty, opiętej na deskach, zwanej blejtramą (krosnem malarskim), innego życia i ekspresji wyrazu.
Wielkość artystów nie opiera się tylko na warsztacie, choć to ważne aby być dobrym rzemieślnikiem. To często ich odkrywczość niesie ich w ich twórczości, rozwijając nowe kierunki w sztuce. Dzięku temu sztuka pozostaje cały czas nieokiełznana, wyrywa się z ram, przez co nie jest poprostu nudna. Wielkość artystów t też umiejętność przyznawania się do prawdziwości intencji i nie doklejanie bujnych teoryjek, na które łasi się rzesza ociemniałych odbiorców i pseudo znawców i krytyków sztuki.
 
(...) Oczywiście nie zawsze traktowałem malarstwo jako tworzenie wielkopomnego dzieła sztuki. Zgodnie z maksymą "maluję, więc jestem" często bawię się farbami czy też tzw. motywami. Maluję to, co chcę i jak chcę.
Wojciech Bednarek
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
View Profile >>>
Watch video from the opening >>>
Opening Fri "May impasto", 05/11/2012 >>
or live on TVP Lodz, 02.03.2011:... I paint, therefore I am ... "No" or "humble" the painter, so not only peace:
        
... a few words about my painting:
It's been many years when I took up a brush and paint. Behind me, a few hundred images, large or small, in various techniques, the "royal" technique remains for me, oil on canvas. Brightness of the paint and its structure are not to be duplicated by any other painting techniques, including oil, acrylic imitation.
Behind me, three schools / colleges art / art and a fourth in progress, where I was a student and the student. Behind me, many years of work, where I teach about painting, drawing, sculpture, and performance, and the occasion of the history of art
Just as the old masters taught me, from kilknastu years I advocate the primacy of selecting an appropriate composition ("something", like the guiding principle), then the selection of a technique to it and appropriate tools. So it teaches its students, so it evaluates the work of other artists.
Everyone I recommend careful study of such masters as Kandinsky, Rembrandt or Leonardo, because they "jumped" in the art of several generations.
The performance and installation space in my role model was Z. Warpechowski >> (which I had the pleasure to be a student for a while), and W. Hasior >>.
My greatest "teacher", but rather a motive is ... nature. We must first try to understand it, then begin to interpret it. The one who will paint / draw / carve hundreds of times "live" still life ", landscape, figure model or models, may try their hand at the art of abstraction, surrealism, or expression. Such a sequence of crafts to seek each other is so healthy that does not lead astray, and the pseudo-modern mannerism. Those who pass this way, will be "great" artists "modern" or "return" to nature.
Those who say "the march" of modern art, "so that the child would namalowało" are dilettantes, do not understand the basis of art. Yes, it will paint a child, reportedly a monkey, but whether to do it deliberately and with premeditation? - Do not do it.
Of course this is not the view of the numerous charlatans of modern art, who under the guise of seeking false applause and profits ...
A true artist in my opinion, the scholar, who combines the expression of a warrior, with the consequence of embroidery and humble monk.
The true artist is above all criticism of each other.
The true artist is a cunning magician, juggling consciously artistic means such as balls, which are consequently lead the viewer to get noticed "what the artist wanted to say"
There is something "magical" in giving a piece of linen cloth, close-fitting on the stage, called blejtramą (looms painting), another expression of life and expression.
Size of artists is not only based on the workshop, although it is important to be a good craftsman. This often brings them their inventiveness in their work, developing new directions in art. This makes it art is still untamed, breaks the framework, which is just boring. The size of the artists or the ability to grant t to true intent and do not append lush teoryjek, which nuzzles a multitude of blind consumers and pseudo connoisseurs and art critics.
 
(...) Of course, not always treated as creating wielkopomnego painting works of art. According to the maxim, "I paint, therefore I am" often playing with paints or so. motifs. I paint what I want and how I want.
Wojciech Bednarek
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Profil ansehen >>>
Video ansehen aus der Öffnung >>>
Eröffnung Fr "Mai pastos", 2012.5.11 >>
oder auf TVP Lodz, 2011.03.02 leben:... Ich male, also bin ich ... "Nein" oder "Bescheidenheit" der Maler, so nicht nur den Frieden:
        
... ein paar Worte über meine Malerei:
Es ist schon viele Jahre, wenn ich nahm einen Pinsel und Farbe. Hinter mir, ein paar hundert Bilder, groß oder klein, in verschiedenen Techniken, bleibt das "königliche" Technik für mich, Öl auf Leinwand. Helligkeit der Farbe und seine Struktur sind nicht durch andere Maltechniken, wie Öl-, Acryl-Imitation dupliziert werden.
Hinter mir drei Schulen / Hochschulen Kunst / Kunst-und ein Viertel im Gange, wo ich war ein Schüler und der Schüler. Hinter mir, vielen Jahren der Arbeit, wo ich unterrichte, über Malerei, Zeichnung, Skulptur und Performance, und der Anlass der Geschichte der Kunst
So wie die alten Meister mich gelehrt, aus kilknastu Jahre Ich plädiere dafür, den Primat der Auswahl einer geeigneten Zusammensetzung ("irgendwas", wie der Leitsatz), dann die Auswahl einer Technik, um sie und geeignete Werkzeuge. So lehrt ihre Schüler, so dass es wertet die Arbeit anderer Künstler.
Jeder, den ich empfehlen sorgfältiges Studium der Meister wie Kandinsky, Rembrandt oder Leonardo, weil sie "sprang" in der Kunst der mehrere Generationen.
Die Leistung und Bauraum in mein Vorbild war Z. Warpechowski >> (die ich das Vergnügen, ein Student für eine Weile sein musste), und W. Hasior >>.
Mein größter "Lehrer", sondern eher ein Motiv ist ... Natur. Wir müssen zuerst versuchen, es zu verstehen, dann beginnen sie zu interpretieren. Derjenige, malen / wird zeichnen / Carve hundert Mal "live" Still Life ", Landschaft, Figur Modell oder Modelle, kann ihre Hand auf die Kunst der Abstraktion, Surrealismus, oder einen Ausdruck zu versuchen. Eine solche Folge von Handwerk, einander zu suchen, ist so gesund, dass nicht in die Irre führen, und die pseudo-modernen Manierismus. Diejenigen, die diesen Weg gehen wird "großen" Künstler "modern" oder "Rückkehr" nach der Natur zu sein.
Diejenigen, die "den Marsch" der modernen Kunst ", so dass das Kind würde namalowało" sagen, sind Dilettanten, nicht verstehen, die Grundlage der Kunst. Ja, es wird ein Kind zu malen, angeblich einen Affen, aber ob sie es absichtlich und mit Vorsatz tun? - Tun Sie es nicht.
Natürlich ist dies nicht der Blick auf die zahlreichen Scharlatane der modernen Kunst, die unter dem Deckmantel der Suche nach falschen Beifall und Gewinne ...
Ein wahrer Künstler meiner Meinung nach, der Gelehrte, der die Expression eines Kriegers verbindet, mit der Folge von Stickereien und bescheidener Mönch.
Der wahre Künstler ist vor allem Kritik an einander.
Der wahre Künstler ist ein listiger Zauberer, Jonglieren bewusst künstlerischen Mitteln wie Bälle, die folglich führen, werden dem Betrachter präsent zu sein ", was der Künstler sagen wollte"
Es gibt etwas "magische" im Geben Sie ein Stück Leinentuch, eng anliegend auf der Bühne, genannt blejtramą (Webstühle Malerei), ein weiterer Ausdruck des Lebens und Ausdruck.
Größe der Künstler ist nicht nur auf der Basis von Workshops, obwohl es wichtig ist, ein guter Handwerker zu sein. Dies bringt oft sie ihren Ideenreichtum in ihrer Arbeit, die Entwicklung neuer Richtungen in der Kunst. Dies macht es Kunst ist noch ungezähmt, bricht die Rahmenbedingungen, die einfach nur langweilig ist. Die Größe der Künstler oder die Fähigkeit, t zu wahren Absichten zu gewähren und lassen Sie dabei üppige teoryjek, die eine Vielzahl von blinden Verbraucher und Pseudo-Kenner und Kunstkritiker schmiegt.
 
(...) Natürlich nicht immer, wie schaffen wielkopomnego Malerei Kunstwerke behandelt. Frei nach dem Motto, "Ich male, also bin ich" oft das Spiel mit Farben oder so. Motive. Ich male, was ich will und wie ich will.
Wojciech Bednarek
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Zobrazit profil >>>
Podívejte se na video z otevření >>>
Otevření Pá "Květen pastózní malba", 05.11.2012 >>
nebo žije na TVP Lodz, 02.03.2011:... Maluji, tedy jsem ... "Ne" nebo "pokorný" malíř, takže ne jenom mír:
        
... pár slov o mém obraz:
Je to už mnoho let, když jsem vzal štětec a barvu. Za mnou, několik set snímků, velké nebo malé, v různých technik, "královské" technika pro mě zůstává, olej na plátně. Jas barev a jeho struktura se nesmí být kopírován jiných malířských technik, včetně olej, akryl imitace.
Mám za sebou, tři školy / vysoké školy umění / Umění a čtvrtá ve vývoji, kde jsem byl student a student. Za mnou, mnoho let práce, kde učím o malování, kreslení, sochařství, výkonnost a příležitost dějin umění
Stejně jako staří mistři učili mě, z let kilknastu jsem obhajovat prvenství výběru vhodného složení ("něco", stejně jako hlavní zásada), pak výběr techniky k němu a vhodných nástrojů. Tak to učí své studenty, tak to hodnotí práci jiných umělců.
Každý Doporučuji pečlivé studium takových mistrů jako Kandinsky, Rembrandt či Leonardo, protože "skočili" v umění po několik generací.
Výkon a instalace místo v mém vzor byl Z. Warpechowski >> (které jsem měl tu čest být studentem na chvíli), a W. Hasior. >>
Můj největší "učitel", ale motiv je ... přírody. Musíme se nejprve pokusit pochopit, pak začne interpretovat. Ten, kdo bude malovat / draw / vybojovat stokrát "žít" zátiší ", krajiny, postava modelu nebo modelů, může vyzkoušet si umění abstrakce, surrealismu či výraz. Takový sled řemesel hledat sebe je tak zdravé, že nevede na scestí, a pseudo-moderní manýrismus. Ti, kteří projdou tímto způsobem, bude "velký" umělci "moderní" nebo "návrat" do přírody.
Ti, kteří říkají "pochod" moderního umění, "tak, že dítě by namalowało" jsou diletanti, nerozumíme základ umění. Ano, bude malovat dítě, údajně opici, ale zda se to záměrně a promyšlenost? - Nedělej to.
Samozřejmě to není pohled z mnoha šarlatánů moderního umění, kteří pod záminkou hledání falešných potlesk a zisky ...
Pravda, umělec podle mého názoru, učenec, který kombinuje výraz bojovníka, s tím důsledkem, výšivek a pokorného mnicha.
Pravda, umělec je především kritikou sebe.
Umělec je pravda, mazaný kouzelník, žonglování vědomě výtvarné prostředky, jako jsou míče, které jsou následně vedou diváka, aby si všiml "co umělec chtěl říct"
Existuje něco, co "magický" v dávání kus plátna, těsně přiléhající na pódiu, tzv. blejtramą (stavy malba), další projev života a projevu.
Velikost umělců není založeno jen na workshopu, ačkoli to je důležité být dobrý řemeslník. To často přináší jim jejich vynalézavost v jejich práci, rozvoj nových směrů v umění. Tím, že umění je stále nezkrotného, ​​rozbije rámec, který je jen nuda. Velikost umělců nebo schopnost poskytnout t k opravdovému záměru a ne připojit svěží teoryjek, který nuzzles velké množství slepých spotřebitelů a pseudo znalce a výtvarných kritiků.
 
(...) Samozřejmě, že ne vždy považovány za vytvoření wielkopomnego malování uměleckých děl. Podle rčení: "Maluji, tedy jsem" často si hraje s barvami, nebo tak. motivy. Maluji to, co chci a jak chci.
Wojciech Bednarek
Comments